H εταιρεία «LG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» («LG»ή/και «Διοργανώτρια Εταιρεία») που εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο Αττικής (Εθνάρχου Μακαρίου αρ. 1), και η εταιρεία «BASKETBALL INCUBATION IKE» («Eurohoops Academy» ή/και Συνδιοργανώτρια Εταιρεία») που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής (Ευρώτα αρ. 24), εφεξής καλουμένων από κοινού οι «Διοργανώτριες», συνδιοργανώνουν Προωθητικό Πρόγραμμα (διαγωνισμό) με τον τίτλο «SKILLSANDDRILLS» («Διαγωνισμός» ή «Πρόγραμμα») με σκοπό να δοθούν είκοσι (20) πλήρεις αθλητικές υποτροφίες στην Ακαδημία Eurohoops για το διάστημα Οκτώβριος 2020 – Ιούνιος 2021 στο πλαίσιο του Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ‘LG Αθλητές του Αύριο’ της LG.

Για την υλοποίηση και δημοσιότητα του Διαγωνισμού οι Διοργανώτριες Εταιρείες έχουν επιλέξει ως συνεργάτες τους τις εταιρείες (α) «TouchPoint Strategies ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ», η οποία θα αναλάβει την υλοποίηση της κλήρωσης των συμμετεχόντων γονέων/κηδεμόνων για την πρόσκληση στα δοκιμαστικά (tryouts) β) «CareDirect ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ» η οποία θα επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τους συμμετέχοντες (εφεξής «Συνεργάτες»). Ο Διαγωνισμός διενεργείται μέσω του διαδικτυακού τόπου ιδιοκτησίας της Διοργανώτριας Εταιρείας www.lgskillsanddrills.gr (εφεξής «Διαδικτυακός Τόπος»).

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων («Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό, της κλήρωσης και της ανάδειξης των νικητών, καθώς και της διαφημιστικής προβολής του Διαγωνισμού:

 1. Η Διοργανώτρια Εταιρεία επιθυμεί όπως προβεί στην προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών της μέσω προωθητικών ενεργειών. Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνει τον παρόντα Διαγωνισμό με σκοπό να δοθούν είκοσι (20) πλήρεις αθλητικές υποτροφίες στην Ακαδημία Eurohoops για το διάστημα Οκτώβριος 2020 – Ιούνιος 2021 στο πλαίσιο του Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ‘LG Αθλητές του Αύριο’ της LG.
 2. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν μόνο μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος, γονείς/κηδεμόνες (ήτοι άτομα που έχουν την επιμέλεια ανηλίκων σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΚ) τέκνων που έχουν γεννηθεί μεταξύ 2006 και 2013 και δεν είναι ήδη εγγεγραμμένα στην Eurohoops Academy για την τρέχουσα σεζόν 2020-21. Από το δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι των Διοργανωτριών Εταιρειών και των Συνεργατών τους, οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Οι Διοργανώτριες Εταιρείες και οι Συνεργάτες δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε υποχρέωση για την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο Διαδικτυακό Τόπο της προωθητικής ενέργειας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Οι Διοργανώτριες Εταιρείες και οι Συνεργάτες δεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών για τους άνω λόγους. Οι Συμμετέχοντες δεν θα πρέπει να προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή να καταχωρούν ευαίσθητα δεδομένα ή υλικό που περιέχει προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο κατά των Διοργανωτριών Εταιρειών, των Συνεργατών, Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου. Οι Διοργανώτριες Εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να αποκλείσουν την ανάρτηση προσβλητικού, ανήθικου, παράνομου και γενικά απαξιωτικού περιεχομένου στον Διαδικτυακό Τόπο του Διαγωνισμού, χωρίς προειδοποίηση. Κάθε Συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την αλήθεια, την ακρίβεια, την πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων που θα υποβάλει. Σε περίπτωση που ο Συμμετέχων υποβάλει τυχόν ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία οι Διοργανώτριες Εταιρείες έχουν το δικαίωμα καθ’ όλη τη Διάρκεια του Διαγωνισμού καθώς και μετά το τέλος αυτού, να τον αποκλείσουν από τη διαδικασία επιλογής των Δώρων, ακόμα και στο στάδιο απονομής χωρίς καμία αξίωση ή απαίτηση εκ μέρους του.
 3. Η διάρκεια του πρώτου σταδίου του Διαγωνισμού καθορίζεται από τις 12:00 της 04/09/2020 έως και τις 12:00 της 20/09/2020 («Διάρκεια Δήλωσης Συμμετοχής»). Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται μέσα στο παραπάνω χρονικό διάστημα της Διάρκειας Δήλωσης Συμμετοχής.
 4. Κατά το χρονικό διάστημα της Διάρκειας Δήλωσης Συμμετοχής, οποιοσδήποτε χρήστης του Διαδικτυακού Τόπου επιθυμεί να συμμετάσχει σε αυτόν θα πρέπει να επιλέξει το σχετικό διασύνδεσμο (link) στον Διαδικτυακό Τόπο και στη συνέχεια να συμπληρώσει και να υποβάλει τη σχετική φόρμα συμμετοχής (εφεξής οι «Συμμετέχοντες»). Δεν επιτρέπεται η πολλαπλή συμμετοχή στο Διαγωνισμό, υπό την έννοια ότι κάθε Συμμετέχων θα λάβει μόνον μια συμμετοχή στην κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού, ανεξαρτήτως του αριθμού των συμμετοχών του σε αυτόν. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν υπάρχει οποιαδήποτε χρέωση ούτε απαιτείται οποιαδήποτε περαιτέρω διαδικασία. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί η Διοργανώτρια ή ο Συνεργάτης, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, με τα στοιχεία Συμμετεχόντων συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό από το σύστημα της Διοργανώτριας ή του Συνεργάτη και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής, σύμφωνα με τον όρο 3 ανωτέρω. Οίκοθεν νοείται ότι για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε εκ των προϊόντων τα οποία εμπορεύεται η Διοργανώτρια.
 5. Στη συνέχεια, θα διενεργηθεί κλήρωση προκειμένου να προκύψουν εκ των συμμετεχόντων 100 νικητές, οι οποίοι θα κερδίσουν από μια πρόσκληση για τα τέκνα τους σε διαδικασία δοκιμαστικών (tryouts) από την προπονητική ομάδα της Ακαδημίας Eurohoops, στις εγκαταστάσεις που φιλοξενείται στην Κηφισιά Αττικής (οδ. Ευρώτα 24) (εφεξής «Δώρο Πρόσκλησης» ή «Πρόσκληση»). Από αυτές τις συμμετοχές στα δοκιμαστικά (tryouts) θα επιλεχθούν τριάντα (30) τέκνα, τα οποία θα πραγματοποιήσουν τηλεφωνικά συνέντευξη με την προπονητική ομάδα της Ακαδημίας Eurohoops για να επιλεχθούν τα τέκνα που θα κερδίσουν είκοσι (20) πλήρεις αθλητικές υποτροφίες στην Ακαδημία Eurohoops για το διάστημα Οκτώβριος 2020 – Ιούνιος 2021 (εφεξής «Δώρο Υποτροφίας»). Τα Δώρα Υποτροφίας θα περιλαμβάνουν μία (1) προπόνηση την εβδομάδα υπό την καθοδήγηση της προπονητικής ομάδας της Ακαδημίας Eurohoops, στις εγκαταστάσεις όπου φιλοξενείται στην Κηφισιά Αττικής (οδ. Ευρώτα 24).
 6. Η κλήρωση για την ανάδειξη των συμμετεχόντων που θα κερδίσουν μια Πρόσκληση για τα δοκιμαστικά (tryouts) θα διεξαχθεί στις 28/09/2020 στις 12:00 στα γραφεία του Συνεργάτη με την επωνυμία «TouchPoint Strategies ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ», Ημαθίας 10, Γέρακας παρουσία εκπροσώπου του Συνεργάτη ή/και της Διοργανώτριας Εταιρείας ή/και Συμβολαιογράφου. Αν για οποιονδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της κλήρωσης ως άνω, οι Διοργανώτριες Εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν την ημέρα και την ώρα της, με προηγούμενη προ είκοσι τεσσάρων ωρών (24) ανακοίνωσή τους στον Διαδικτυακό Τόπο. Η κλήρωση θα διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών. Διευκρινίζεται ότι ο ίδιος συμμετέχων, δεν μπορεί να αναδειχθεί νικητής περισσότερες από μία φορά.
 7. Κατά την κλήρωση θα αναδειχθούν συνολικά 100 γονείς/κηδεμόνες και 100 επιλαχόντες για να κληθούν με τα τέκνα τους σε διαδικασία δοκιμαστικών (tryouts). Κατά την επικοινωνία του Συνεργάτη (Care Direct ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ) με έκαστο εξ αυτών, ο συμμετέχων θα ερωτηθεί αν αποδέχεται την Πρόσκληση και αν απαντήσει θετικά θα του ζητηθούν τα πλήρη στοιχεία του, καθώς και τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία του τέκνου του, ήτοι όνομα, επίθετο και ημερομηνία γεννήσεως του, για τη βεβαίωση της ταυτοπροσωπίας κατά τη συμμετοχή στα δοκιμαστικά. Αν ο νικητής δεν ανταποκριθεί εντός 24 ωρών, η επικοινωνία δεν καταστεί δυνατή κλπ, ή δηλώσει ότι δεν αποδέχεται την Πρόσκλησή του, η ανάδειξή του θα ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ και η Πρόσκληση θα περνάει στον πρώτο επιλαχόντα για τον οποίο θα τηρηθεί ομοίως η παραπάνω διαδικασία κ.ο.κ. Ρητώς διευκρινίζεται ότι κατά τη διαδικασία των δοκιμαστικών (tryouts) οι γονείς/κηδεμόνες νικητές του Δώρου Πρόσκλησης θα πρέπει να προσκομίσουν Ιατρική Βεβαίωση Ικανότητας Άθλησης του τέκνου που θα λάβει μέρος στα δοκιμαστικά (tryouts). Σε περίπτωση που δεν προσκομισθεί η σχετική Ιατρική Βεβαίωση Ικανότητας Άθλησης, το τέκνο θα αποκλείεται από τη διαδικασία των δοκιμαστικών (tryouts). Τα δοκιμαστικά θα πραγματοποιηθούν από την προπονητική ομάδα της Ακαδημίας Eurohoops, στις εγκαταστάσεις όπου φιλοξενείται στην Κηφισιά Αττικής (οδ. Ευρώτα 24), την Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2020. Τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2020 θα πραγματοποιηθούν τηλεφωνικές συνεντεύξεις των τριάντα (30) επιλεγμένων τέκνων με την προπονητική ομάδα της Ακαδημίας Eurohoops για να επιλεχθούν τα είκοσι (20) τέκνα που θα κερδίσουν είκοσι (20) πλήρεις αθλητικές υποτροφίες στην Ακαδημία Eurohoops για το διάστημα Οκτώβριος 2020 – Ιούνιος 2021 (Δώρο Υποτροφίας), καθώς και δέκα (10) επιλαχόντα τέκνα. Μετά το πέρας των συνεντεύξεων οι νικητές των Δώρων Υποτροφίας θα ενημερωθούν από την Προπονητική ομάδα της Ακαδημίας Eurohoops ή το Συνεργάτη (Care Direct ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ), προκειμένου να επιβεβαιώσουν την αποδοχή του Δώρου Υποτροφίας. Αν ο νικητής δεν ανταποκριθεί εντός 24 ωρών, η επικοινωνία δεν καταστεί δυνατή κλπ, ή δηλώσει ότι δεν αποδέχεται το Δώρο Υποτροφίας, η ανάδειξή του θα ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ και το Δώρο Υποτροφίας θα περνάει στον πρώτο επιλαχόντα για τον οποίο θα τηρηθεί ομοίως η παραπάνω διαδικασία κ.ο.κ. Τα Δώρα είναι προσωπικά και δεν μπορούν να ανταλλαχθούν ή να αντικατασταθούν ή να εξαργυρωθούν με χρήματα σε οποιαδήποτε τιμή.
 8. Οι Διοργανώτριες Εταιρείες δικαιούνται να προβούν στην ακύρωση συμμετοχής σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, ακόμα και αυτό της ενημέρωσης για τα αποτελέσματα της κλήρωσης, των δοκιμαστικών (tryouts) ή των συνεντεύξεων, σε περίπτωση που: (α) ο συμμετέχων δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα σύμφωνα με τους Αναλυτικούς Όρους, (β) δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους συμμετέχοντες ή/και νικητές των Δώρων εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους ή αν ο νικητής δεν αποδεχθεί τα Δώρα ή/και (γ) ο νικητής δεν επιδείξει αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άλλο δημόσιο έγγραφο ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση – παραλαβή των Δώρων.
 9. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού και τη διανομή των Δώρων, κατά τα προαναφερόμενα, παύει οριστικά κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και των Συνεργατών. Οι Διοργανώτριες Εταιρείες και οι Συνεργάτες δεν υπέχουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων και δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτό/ούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τη χρήση των Δώρων για οποιονδήποτε λόγο.
 10. Κάθε Συμμετέχων στο Διαγωνισμό, με την συμμέτοχή του σε αυτόν, παρέχει τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση του στις Διοργανώτριες Εταιρείες για την προβολή του Διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, κινηματογράφου, του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, του διαδικτύου (συμπεριλαμβανόμενων των social media) καθώς και μέσω των ιστοσελίδων κλπ μέσων ιδιοκτησίας της Διοργανώτριας και την εν γένει διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού με το Διαγωνισμό γεγονότος ή/και εκδήλωσης με κάθε πρόσφορο μέσο, χωρίς την υποχρέωση ενημέρωσης ή καταβολής αποζημίωσης. Οι Διοργανώτριες Εταιρείες έχουν το δικαίωμα για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού να προβούν: α) στην προβολή του Διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω του διαδικτύου, του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και μέσω του έντυπου ηλεκτρονικού τύπου ή και των δικτύων κοινωνικής δικτύωσης για τις ανάγκες ενημέρωσης του κοινού, προώθησης και προβολής του Διαγωνισμού (Δελτίο Τύπου, Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, Συνεντεύξεις, Αρθρογραφία στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο), β) στην ανακοίνωση των ονομάτων των νικητών στις ιστοσελίδες των Διοργανωτριών Εταιρειών και γ) στη λήψη οπτικού και οπτικοακουστικού υλικού (φωτογραφίες, video) κατά την υλοποίηση του Διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένων των Δοκιμαστικών (tryouts) και των συνεντεύξεων και προβολή του υλικού αυτού (ως έχει ή με προσαρμογή, μοντάζ, κλπ) στα ανωτέρω υπό (α) μέσα. Επίσης, οι Διοργανώτριες Εταιρείες και Συνεργάτες θα δικαιούνται να κάνουν χρήση του άνω υλικού για εσωτερική χρήση και αρχειακούς λόγους καθώς και για την παρουσίαση σε κλαδικές διοργανώσεις και βραβεύσεις για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την εκ μέρους κάθε Συμμετέχοντα παροχή συναίνεσης για λογαριασμό του ιδίου και του τέκνου του για τα άνω, την εκχώρηση των αναγκαίων δικαιωμάτων (πνευματικών, εκμετάλλευσης) για τις συγκεκριμένες χρήσεις, χωρίς καμία απαίτηση, αξίωση κλπ κατά της Διοργανώτριας Εταιρείας και των Συνεργατών της.
 11. Για τη συμμετοχή στην κλήρωση για το Δώρο Πρόσκλησης στα δοκιμαστικά (Tryouts) τα μόνα στοιχεία που απαιτούνται είναι Ονοματεπώνυμο Γονέα/Κηδεμόνα, Διεύθυνση, Πόλη, Νομός, Ταχ. Κώδικας, Χώρα, Σταθερό Τηλέφωνο, Κινητό Τηλέφωνο, Email του Γονέα/Κηδεμόνα. Για τη συμμετοχή στα Δοκιμαστικά (tryouts) οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει απαραιτήτως να φέρουν εκτυπωμένη και συμπληρωμένη τη φόρμα συμμετοχής και το Δελτίο Καταγραφής Αθλούμενου που βρίσκονται στον «Διαδικτυακό Τόπο» και περιέχουν τα ακόλουθα προσωπικά στοιχεία του τέκνου τους: όνομα, επίθετο και ημερομηνία γεννήσεως του, για τη βεβαίωση της ταυτοπροσωπίας κατά τη συμμετοχή στα δοκιμαστικά., καθώς και Ιατρική Βεβαίωση Ικανότητας Άθλησης του τέκνου που θα λάβει μέρος στα δοκιμαστικά (tryouts).
 12. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό αποτελεί σαφή εκ μέρους κάθε Συμμετέχοντα δήλωση συναίνεσης για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του ιδίου και του τέκνου του κατά την έννοια του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2016/679 για την «προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών» και του Ν. 4624/2019, καθώς και την διατήρηση τους σε αρχείο που θα τηρείται από την Διοργανώτρια Εταιρεία με την ιδιότητα του Υπευθύνου για την Επεξεργασίας (Controller). Συγκεκριμένα, τα στοιχεία των Συμμετεχόντων θα τηρούνται σε αρχείο για έξι (6) μήνες μετά την ολοκλήρωση των δοκιμαστικών (tryouts) και την απονομή των Δώρων Υποτροφίας. Τα στοιχεία των νικητών της κλήρωσης και των συμμετεχόντων στα δοκιμαστικά (tryouts), καθώς και των νικητών των Υποτροφιών, θα τηρούνται σε αρχείο για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού ή για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλεται εκ του νόμου.  Τα δεδομένα θα επεξεργάζεται η Διοργανώτρια ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της, την οποία οι συμμετέχοντες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και είναι διαθέσιμη εδώ: https://www.lg.com/gr/privacy, καθώς και πρόσωπα τα οποία θα ενεργούν κατ’ εντολή ή σε συμφωνία μαζί της για το σκοπό της επεξεργασίας. Συγκεκριμένα, πρόσβαση στο αρχείο για σκοπούς παρακολούθησης του Προγράμματος θα έχουν η Συνδιοργανώτρια, καθώς και οι Συνεργάτες (ως Εκτελούντες την Επεξεργασία) ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Διοργανώτριας Εταιρείας και σύμφωνα με τις οδηγίες της. Επιπλέον, ενδέχεται η Διοργανώτρια να διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα σε άλλες δικαιοδοσίες σε όλο τον κόσμο, οι οποίες ενδέχεται να μην έχουν τους ίδιους νόμους προστασίας δεδομένων με την Ελλάδα και συγκεκριμένα στη μητρική εταιρεία του Ομίλου εταιρειών LG Electronics, LG Electronics Inc. που εδρεύει στη Δημοκρατία της Ν. Κορέας ή σε άλλες συνδεδεμένες με την Διοργανώτρια επιχειρήσεις που εδρεύουν εκτός ΕΕ. και τα δεδομένα να υποβληθούν σε επεξεργασία από την LG Electronics Inc στη Δημοκρατία της Ν. Κορέας ή από άλλες συνδεδεμένες με την LGE επιχειρήσεις εκτός της Ε.Ε. Η Διοργανώτρια λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων διαβιβάζονται με ασφάλεια και σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας. Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, είναι (α) η συμμετοχή στο Διαγωνισμό (συμπεριλαμβανομένων όλων των σταδίων πραγματοποίησής του, ήτοι της συμμετοχής στην κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών των Δώρων Πρόσκλησης, καθώς και της συμμετοχής στα Δοκιμαστικά (tryouts) και τις συνεντεύξεις για την ανάδειξη των νικητών των Δώρων Υποτροφίας) (β) η τηλεφωνική επικοινωνία και ενημέρωση τους αναφορικά με την πορεία της συμμετοχής τους (γ) η υλοποίηση και διαφημιστική προβολή του Διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμαστικών (tryouts) και των συνεντεύξεων, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Μετά το πέρας χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών για τους συμμετέχοντες και δύο (2) ετών για τους νικητές των Δώρων Πρόσκλησης και Υποτροφίας από την λήξη του Διαγωνισμού και την απονομή των Δώρων Υποτροφίας, τα στοιχεία αυτά θα καταστραφούν χωρίς δυνατότητα επανάκτησης, εκτός αν άλλως επιβάλλεται από το νόμο. Καθ’ όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας, οι Συμμετέχοντες δικαιούνται: (α) να υποβάλουν γραπτό αίτημα στις Διοργανώτριες Εταιρείες που θα απευθύνουν στην Διοργανώτρια στο email: [email protected] ή με οποιονδήποτε εκ των τρόπων που προβλέπονται στην Πολιτική Απορρήτου της Διοργανώτριας για (i) πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα, καθώς και σε αυτά των τέκνων τους, (ii) διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων, καθώς και αυτών των τέκνων τους, (iii) διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων, καθώς και αυτών των τέκνων τους, (iv) περιορισμό, αντίταξη/εναντίωση στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, καθώς και αυτών των τέκνων τους χωρίς όμως να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της, (v) φορητότητα των προσωπικών τους δεδομένων, καθώς και αυτών των τέκνων τους, (vi) ανάκληση της συγκατάθεσής τους αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, καθώς και αυτών των τέκνων τους, (vii) υποβολής αιτήματος για ανθρώπινη παρέμβαση σε σχέση με τυχόν διαδικασίες αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων ή/και αντίταξης στην ληφθείσα απόφαση και (β) εάν οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι παραβιάζεται κάποιο από τα δικαιώματά τους σε σχέση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων τους από την ανωτέρω επεξεργασία, έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ.Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα tel: +30 210 6475600 e-mail: [email protected]). Η Διοργανώτρια έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων με τον οποίο οι Συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνήσουν στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: [email protected]
 13. Οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι, έχουν κατατεθεί στην συμβολαιογράφο Αθηνών, κ. Χαρίκλεια Σπυριδοπούλου (Ασκληπιού 26-28, Αθήνα). Οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων, όπως έχουν κατατεθεί στην Συμβολαιογράφο. Παράλληλα, οι Αναλυτικοί Όροι, κατά την Διάρκεια του Διαγωνισμού, θα είναι αναρτημένοι στον Διαδικτυακό Τόπο. Οι Διοργανώτριες Εταιρείες, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, διατηρούν το δικαίωμα να το τροποποιήσουν τους όρους του Διαγωνισμού ή/και να τον ανακαλέσουν, να μεταβάλουν τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή οποιονδήποτε άλλο όρο του, να αλλάξουν τα προσφερόμενα Δώρα με άλλα αντίστοιχης αξίας καθώς και τον τρόπο παροχής τους με ειδοποίηση στον Διαδικτυακό Τόπο που θα αναρτηθεί πριν από την τροποποίηση ή μεταβολή. Κάθε τέτοια τροποποίηση, θα κατατίθεται στην άνω Συμβολαιογράφο, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Αναλυτικών Όρων, οι οποίοι είναι όλοι ουσιώδεις και θα ισχύει από την ανακοίνωσή τους στον Διαδικτυακό Τόπο.
 14. Οι Διοργανώτριες Εταιρείες δεν υπέχουν ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με την υλοποίηση του Διαγωνισμού. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων. Οι Συμμετέχοντες δηλώνουν και εγγυώνται ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους χρήσης της Ιστοσελίδας και της Πολιτικής Ασφαλείας και Απορρήτου των Διοργανωτριών Εταιρειών που έχουν αναρτηθεί στον Διαδικτυακό Τόπο, καθώς και τους Αναλυτικούς Όρους συμμετοχής στον παρόντα Διαγωνισμό και αναγνωρίζουν και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας και των Συνεργατών. Περαιτέρω, οι Διοργανώτριες Εταιρείες και οι Συνεργάτες δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Προγράμματος.
 15. Οι Διοργανώτριες δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, λόγω εχθροπραξιών, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών αναταραχών, κινδύνων που αφορούν στις αερομεταφορές, μηχανικών καθυστερήσεων, επιδημίας, πράξεων ή παραλείψεων κρατικών αρχών, συμπεριλαμβανομένων των τελωνειακών και υγειονομικών αρχών, κυβερνητικής εντολής ή απαγόρευσης κλπ.), δεν μπορούν να εκτελέσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τους παρόντες όρους και ως εκ τούτου απαλλάσσονται αζήμια των υποχρεώσεών τους.
 16. Οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο και κάθε είδους διαφορά που συνδέεται με την ερμηνεία ή/και την εφαρμογή τους επιλύεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια της Αθήνας, κατά ρητή παρέκταση κάθε άλλης τοπικής αρμοδιότητας.
 17. Για οποιαδήποτε επιπλέον απορία σε σχέση με το Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τα ερωτήματά τους στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας [email protected]